RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r.), zwane dalej w skrócie RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski „Reksio” z siedzibą w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej z filią przy ul. Sportowej 34a .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Małgorzata Ziora . Mogą państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod.zlobek@czestochowa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Celem zbierania danych jest zawarcie oraz realizacja umowy o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie, która obejmuje opiekę nad dziećmi do lat 3.

4. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski „Reksio”. Należy podać dane w formularzu : „Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka”.

8. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Żłobkowi, wypełnienia obowiązku prawnego wobec Administratora oraz archiwizacji dokumentacji dziecka przez okres 5 lat od zakończenia umowy.