Archiwa kategorii: Informacje

Szanowni Rodzice,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. 2021 poz. 2270) są Państwo zobowiązani do przekazania placówce Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie aktualnych danych:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,
a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość

2) imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej żłobka
w zakładce Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Prosimy o wypełnienie dokumentów i dostarczenie ich
w wersji papierowej do żłobka.

do dnia 14 stycznia 2022 r.

Światowy dzień pluszowego misia

pluszowymis

Drodzy Rodzice 
25 listopada (czwartek)
w naszym Żłobku będziemy świętować
Dzień Pluszowego Misia.

Proponowane zabawy:

 • degustacja miodu i miodowych przysmaków „Małe co nieco”
 • zabawy ruchowe, śpiew i tańce przy „misiowych” piosenkach
 • rozpoznawanie i nazywanie części ciała misia
 • ćwiczenie spostrzegawczości „Gdzie schował się Miś?”
 • praca plastyczna pt. „Pluszowy miś"
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie bajek
  i opowiadań o misiach.

Badania przesiewowe

Szanowni Rodzice,

Jak corocznie w poczuciu troski o nasze dzieciaki bierzemy udział tak jak inne placówki w badaniach przesiewowych pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu u małych dzieci. To program profilaktyczny Urzędu Miasta Częstochowy –Wydziału Zdrowia  i ma na celu wyłonienie grupy dzieci podwyższonego ryzyka, a następnie objęcie ich pełną specjalistyczną diagnozą.

I etap standardowej diagnozy to wywiad z użyciem narzędzia M-CHAT-R  po którego analizie specjaliści sprawdzają prawidłowości rozwojowe  pod kątem symptomów zachowania budzących niepokój.

Jeśli takie występują to rodzic może skorzystać z  pełnej, nieodpłatnej specjalistycznej diagnozy  pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu  realizowanej przez  częstochowską fundację Primo Diagnosis, z która nasza placówka  współpracuje od lat.

Warto skorzystać z szansy  sprawdzając zdrowie swojego dziecka.

Zapraszamy do badań.

Prosimy Rodziców o kontakt w sekretariacie żłobka.

przesiewy

DOKUMENTY POTRZEBNE DO PODPISANIA UMOWY

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW, którzy będą podpisywać umowę oświadczenie usług w Żłobku Miejskim „Reksio” w Częstochowie o wypełnienie załączonych dokumentów:

 • Klauzula Informacyjna RODO
 • Oświadczenie COVID-19
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka
 • Karta informacyjna o dziecku
 • Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

i dostarczenie ich do żłobka razem z pozostałymi dokumentami wyszczególnionymi w Procedurach Rekrutacji potrzebnymi do podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem:

 • zaświadczenia z  zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich trzech miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br., 
 • w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej – zaświadczenia z Urzędu  Skarbowego o dochodach za poprzedni  rok, 
 • w przypadku braku meldunku na terenie miasta – umowę  najmu lokalu
  w Częstochowie, 
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, że dziecko może uczęszczać do żłobka,
 • zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), 
 • zaświadczenia od  specjalisty np. o  alergii , nietolerancji pokarmowej dziecka (jeśli dotyczy). 

1. Klauzula Informacyjna RODO

2. Oświadczenie Covid-19

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka

4. Karta informacyjna o dziecku

5. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

6. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecko.

tytlul

Listy dzieci zakwalifikowanych  na rok 2021/2022 do Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie zostaną umieszczone w dniu 24.05.2021r. przy drzwiach wejściowych do placówki.

W terminie od 24 sierpnia do dnia 30 sierpnia br. w godzinach od 8:30 do 15.30 w placówce przy Al. Armii Krajowej 66a oraz przy ul. Sportowej 34a rodzice zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem z dyrektorem żłobka.

Do podpisania  umowy rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zgłosić się osobiście do placówki z kompletem następujących dokumentów:

 • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto
  z ostatnich trzech miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br.;
 • w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej zaświadczenie
  z Urzędu Skarbowego o dochodach za  poprzedni  rok;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań,  że dziecko może uczęszczać do żłobka;
 • w przypadku niepełnosprawności – odpowiedniego zaświadczenia;
 • w przypadku alergii, nietolerancji pokarmowej dziecka – zaświadczenia od lekarza specjalisty.

Ponadto, do podpisania umowy prosimy o wypełnienie i przyniesienie dokumentów dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty dla rodziców – do podpisania umowy”:

 • Klauzula Informacyjna RODO
 • Oświadczenie COVID-19
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka
 • Karta informacyjna o dziecku
 • Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 325 21 26 lub 34 363 43 65.