Działalność

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostali wybierani na 3-letnią kadencję podczas Zebrania Założycielskiego dnia 02.02.2017 r.

Członkowie Stowarzyszenia na dzień 11.11.2017r.: 12 osób

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Sylwia Jura,
Wiceprezes – Elżbieta Grondys
Skarbnik – Katarzyna Zgorzelska

Finansowanie działalności Stowarzyszenia:

Składki członkowskie

Inne przychody określone Statutem

Sprawozdanie rzeczowe

Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia

Częstochowa, 11.11.2017r

 

Wpłat na realizację celów Stowarzyszenia można dokonać na:

Nr konta bankowego Stowarzyszenia: 86114020040000340276755721

Tytuł przelewu: darowizna