Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU”

 

Stowarzyszenie „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU” zostało rejestrowane w dniu 14 marca 2017 roku. Numer KRS 0000668327

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pracowników i rodziców.
Na zebraniu założycielskim 2 lutego 2017 roku uchwalono Statut Stowarzyszenia,
który jest podstawowym dokumentem Stowarzyszenia.
Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Częstochowie.
Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z § 5 celem Stowarzyszenia jest:

1)     Prowadzenie i wspieranie działalności Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie,
w szczególności:

 1. Wszechstronne działanie na rzecz zwiększenia świadomości władz i środowisk lokalnych odnośnie potrzeb najmłodszych mieszkańców Częstochowy objętych opieką dzienną.
 2. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie, a także zagospodarowanie terenu wokół placówki w bezpieczny i uporządkowany sposób.
 3. Aktywizacja, integracja i zwiększenie zainteresowania władz i środowisk lokalnych sprawami oraz problemami Żłobka Miejskiego.
 4. Działalność ekologiczna i prozdrowotna.
 5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 6. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami dzieci.
 7. Organizacja spotkań, imprez okolicznościowych.
 8. Podnoszenie kwalifikacji pracowników żłobka poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych, w tym kursy, warsztaty, szkolenia i studia podyplomowe.
 9. Podnoszenie świadczonych usług.

2)     Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju dziecka, w szczególności:

 1. Propagowanie i wspieranie działań na rzecz dobra dzieci.
 2. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, manualny, muzyczny i fizyczny dzieci.
 3. Udział dzieci w życiu kulturalnym miasta.
 4. Popularyzacja nauki języków obcych wśród dzieci.
 5. Popularyzacja Metody Glenna Domana – Czytanie Globalne.
 6. Podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, profilaktyki uzależnień i pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Edukacja pracowników i rodziców przy współpracy ze specjalistami w zakresie prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.