Archiwa kategorii: Informacje

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r.), zwane dalej w skrócie RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski „Reksio” z siedzibą w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej z filią przy ul. Sportowej 34a .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Małgorzata Ziora . Mogą państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod.zlobekreksio@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Celem zbierania danych jest zawarcie oraz realizacja umowy o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie, która obejmuje opiekę nad dziećmi do lat 3.

4. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski „Reksio”. Należy podać dane w formularzu : „Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka”.

8. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Żłobkowi, wypełnienia obowiązku prawnego wobec Administratora oraz archiwizacji dokumentacji dziecka przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
„CZYM SKORUPKA ZA MŁODU” za rok 2017

Członkowie Stowarzyszenia na dzień 31.12.2017r.:


Finansowanie działalności Stowarzyszenia:

Składki członkowskie: 130,00 zł
Inne przychody określone Statutem: 4338,73 zł
Stan konta bankowego na dn. 31.12.2017 r.: 00,00zł


Sprawozdanie rzeczowe

Zgromadzone fundusze zostały przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia:

  • modernizacja bazy lokalowej Żłobka miejskiego „Reksio” przy ul. Sportowej 34a
    w Częstochowie: 1321, 54 zł
  • zakup zabawek, artykułów animacyjnych i edukacyjnych: 2044,21 zł
  • zakup art. papierniczych: 99,76 zł
  • zakup zabawek na współorganizowany wraz ze żłobkiem Festyn Rodzinny: 1003,22 zł .

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Sylwia Jura
Wiceprezes – Elżbieta Grondys
Skarbnik – Katarzyna Zgorzelska

Częstochowa, 31.12.2017r

Dzień pluszowego misia

Kto jest dzieci przyjacielem?
 – Mały miś! 
Kto tajemnic zna tak wiele? 
 – Mały miś! 
Miś, choć mały, choć nieśmiały, 
wielkie serce w sobie ma. 
Pocieszyciel doskonały.
Każdy misia swego ma!

Mikołajki

Zabawy które rozwijają

Zabawy, które rozwijają :)

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie."
— Paulo Coelho

Rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie analizy i syntezy spostrzegania, ćwiczenia graficzne, koordynacja rąk i współpraca palców, ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności ruchowej oraz umiejętności współpracy w grupie.

Dzień Pluszowego Misia 2017

Święto Odzyskania Niepodległości

"Kto ty jesteś?
Polak mały.

Jaki znak twój?
Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.

W jakim kraju?
W polskiej ziemi (…)”

<?php echo do_shortcode("

"); ?>