Archiwa kategorii: Stowarzyszenie

Działalność

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostali wybierani na 3-letnią kadencję podczas Zebrania Założycielskiego dnia 02.02.2017 r.

Członkowie Stowarzyszenia na dzień 11.11.2017r.: 12 osób

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Sylwia Jura,
Wiceprezes – Elżbieta Grondys
Skarbnik – Katarzyna Zgorzelska

Finansowanie działalności Stowarzyszenia:

Składki członkowskie

Inne przychody określone Statutem

Sprawozdanie rzeczowe

Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia

Częstochowa, 11.11.2017r

 

Wpłat na realizację celów Stowarzyszenia można dokonać na:

Nr konta bankowego Stowarzyszenia: 86114020040000340276755721

Tytuł przelewu: darowizna 

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU”

Żłobek Miejski „Reksio”
Al. Armii Krajowej 66a
42-200 Częstochowa
s.skorupka@onet.pl

Wpłat na realizację celów Stowarzyszenia można dokonać na:

Numer konta Stowarzyszenia: 86114020040000340276755721
Tytuł przelewu: darowizna 

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "CZYM SKORUPKA ZA MŁODU" – zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Częstochowie.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych 
  i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
  Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy 
  realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1)     Prowadzenie i wspieranie działalności Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie,
w szczególności:

 1. Wszechstronne działanie na rzecz zwiększenia świadomości władz i środowisk lokalnych odnośnie potrzeb najmłodszych mieszkańców Częstochowy objętych opieką dzienną.
 2. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie, a także zagospodarowanie terenu wokół placówki w bezpieczny i uporządkowany sposób.
 3. Aktywizacja, integracja i zwiększenie zainteresowania władz i środowisk lokalnych sprawami oraz problemami Żłobka Miejskiego.
 4. Działalność ekologiczna i prozdrowotna.
 5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 6. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami dzieci.
 7. Organizacja spotkań, imprez okolicznościowych.
 8. Podnoszenie kwalifikacji pracowników żłobka poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych, w tym kursy, warsztaty, szkolenia i studia podyplomowe.
 9. Podnoszenie świadczonych usług.

2)     Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju dziecka, w szczególności:

 1. Propagowanie i wspieranie działań na rzecz dobra dzieci.
 2. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, manualny, muzyczny i fizyczny dzieci.
 3. Udział dzieci w życiu kulturalnym miasta.
 4. Popularyzacja nauki języków obcych wśród dzieci.
 5. Popularyzacja Metody Glenna Domana – Czytanie Globalne.
 6. Podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, profilaktyki uzależnień i pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Edukacja pracowników i rodziców przy współpracy ze specjalistami w zakresie prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     Wspomaganie działań mających na uwadze doskonalenie poziomu opieki, bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej.

2)     Gromadzenie funduszy z wpłat rodziców oraz innych źródeł – w celu wspierania działalności statutowej żłobka.

3)     Współpraca z władzami samorządowymi, jednostkami edukacyjnymi oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działaniami na rzecz dzieci.

4)     Nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi
na rzecz dzieci.

5)     Organizowanie akcji, konkursów, festynów i szkoleń.

6)     Poszukiwanie sponsorów, darczyńców, fundatorów.

7)     Składanie wniosków o dotacje do organizacji międzynarodowych, zagranicznych

        i krajowych zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

8)     Organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodziców i pracowników w zakresie statutowej działalności stowarzyszenia.

9)     Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność: kulturalną i towarzyską, jak też integrującą członków stowarzyszenia, sponsorów

        i darczyńców.

10)   Wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy  związanych z działalnością żłobka.

11)   Udzielanie wsparcia, w tym finansowego inicjatywom i działaniom podejmowanym przez żłobek.

12)   Inne zgodne z prawem działania prowadzące do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) likwidacji członka będącego osobą prawną,

d) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej wysokości przyjętej w formie uchwały.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b – d.

§ 14

1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie Członków może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

§ 18

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania Członków musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,

g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i)  nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j)  ustalanie wysokości składek członkowskich,

k) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją,

l)  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

m)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

n) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,

o) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

1. Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go  Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 22

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,

g) uchwalanie regulaminu Biura.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników,
którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

7.W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się od  trzech do pięciu członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego oraz członka/ów Komisji Rewizyjnej.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków

w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji
jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,

c) darowizn,

d) zapisów i spadków,

e) dochodów z majątku,

f) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

    g) inne wpływy uzyski­wane zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi przepisami prawa.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy
niż 3 lata,

e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł,

f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 26

Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań

majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a) członków Stowarzyszenia i jego organów,

b) pracowników Stowarzyszenia,

c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 27

O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje

Walne Zebranie Członków.

§ 28

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 30

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU” w dniu 02.02.2017 roku w Częstochowie.

Podpisy:

 

Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU”

 

Stowarzyszenie „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU” zostało rejestrowane w dniu 14 marca 2017 roku. Numer KRS 0000668327

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pracowników i rodziców.
Na zebraniu założycielskim 2 lutego 2017 roku uchwalono Statut Stowarzyszenia,
który jest podstawowym dokumentem Stowarzyszenia.
Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Częstochowie.
Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z § 5 celem Stowarzyszenia jest:

1)     Prowadzenie i wspieranie działalności Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie,
w szczególności:

 1. Wszechstronne działanie na rzecz zwiększenia świadomości władz i środowisk lokalnych odnośnie potrzeb najmłodszych mieszkańców Częstochowy objętych opieką dzienną.
 2. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie, a także zagospodarowanie terenu wokół placówki w bezpieczny i uporządkowany sposób.
 3. Aktywizacja, integracja i zwiększenie zainteresowania władz i środowisk lokalnych sprawami oraz problemami Żłobka Miejskiego.
 4. Działalność ekologiczna i prozdrowotna.
 5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 6. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami dzieci.
 7. Organizacja spotkań, imprez okolicznościowych.
 8. Podnoszenie kwalifikacji pracowników żłobka poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych, w tym kursy, warsztaty, szkolenia i studia podyplomowe.
 9. Podnoszenie świadczonych usług.

2)     Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju dziecka, w szczególności:

 1. Propagowanie i wspieranie działań na rzecz dobra dzieci.
 2. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, manualny, muzyczny i fizyczny dzieci.
 3. Udział dzieci w życiu kulturalnym miasta.
 4. Popularyzacja nauki języków obcych wśród dzieci.
 5. Popularyzacja Metody Glenna Domana – Czytanie Globalne.
 6. Podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, profilaktyki uzależnień i pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Edukacja pracowników i rodziców przy współpracy ze specjalistami w zakresie prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.